CASOFU Burritos Blanket, Giant Flour Tortilla Throw Blanket